អ្នកភូមិ​ច្រក​តោ​ល ដែល​រត់​ភៀសខ្លួន ភ័យខ្លាច​នឹង​ជំងឺ​បណ្ដាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ជាច្រើន​នាក់​ ​មក​ដល់​ថ្ងៃនេះ​ ​មិន​ហ៊ាន​ត្រឡប់​ទៅ​ភូមិ​វិញ​នោះទេ!

621

ចំណែក