សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញលិខិតជូនដំណឹង ដល់ឈ្មោះ លី សាយឃាង ស្តីពី ការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ

21

ចំណែក